יום ראשון, 13 במאי 2018

כתב אישום נגד מעסיק שפגע בזכויותיה של עובדת בהיריון

על פי כתב האישום שהוגש על ידי הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה הועסקה העובדת  כמזכירה במשרה חלקית וכמורה לאנגלית, בפרויקט שמומן על ידי משרד החינוך. בתום שנת הלימודים ונוכח היציאה לחופשת הקיץ, הסתיים הפרויקט ותוכנן להתחדש ואולם, בהמשך לכך הודיעו לעובדת כי הפרויקט לא יתחדש. לעובדת הוצעה משרה חלופית כמורה למקצוע בו אין לה הכשרה מקצועית ובתעריף שעתי נמוך מזה שקיבלה בתפקידה הקודם, זאת ללא קבלת היתר ממינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה. העובדת סירבה למשרה החלופית לאור מהותה, כאשר לא הוצע לה תפקיד אחר אשר אין בו פגיעה בהיקף המשרה והשכר, ואף לא הוגשה בקשה לפיטוריה או לצמצום בהיקף משרתה או הכנסתה  וזאת, בניגוד לחוק עבודת נשים.

חוק עבודת נשים קובע כי פיטורים או פגיעה בהיקף משרה או הכנסה של עובד/ת הנמצאים בהריון או בטיפולי פוריות אסורים, אלא אם התקבל היתר מהממונה על תחום חוק עבודת נשים במינהל הסדרה ואכיפה. לשם קבלת ההיתר על המעסיק להוכיח כי אין קשר בין הפיטורין או צמצום היקף המשרה/ההכנסה לבין היות העובד/ת בהריון או בטיפולי פוריות. גם בסגירת עסק, או במקרים בהם העסק נמכר וממשיך לפעול ואין הפסקת העסקה בפועל, יש לפנות לקבלת היתר לגבי עובד/ת בהריון או בטיפולי פוריות.
בשנת 2016 ניתנו במינהל הסדרה ואכיפה 964 היתרים לסיום העסקה של עובדות ועובדים בהריון או בטיפולי פוריות, 11 היתרים לצמצום היקף משרה ו – 108 סירובים לבקשות לפטר או לצמצם את היקף משרתה של עובדת. כ – 60% מסך ההיתרים ניתנו בגין מצב כלכלי מוכח, דהיינו, סגירת עסק או פרויקט, צמצום בכח אדם, ירידה בהכנסות או מכירת פעילות וזאת, כאשר הממונה שוכנעה שהרוכש  אינו יכול להמשיך להעסיק את העובדת מסיבות כלכליות גרידא.
בנוסף לכך, במהלך השנה החולפת הטילו מפקחי מינהל הסדרה ואכיפה עיצומים כספיים בסך של כחצי מיליון ש"ח על 16 מקרים בהם הופר חוק עבודת נשים: ארבעה מעסיקים שפגעו בהיקף המשרה או שכרה של העובדת, 9 מעסיקים שפיטרו עובדת בהיריון ללא היתר, שני מעסיקים שפיטרו עובדת בחופשת לידה, ומעסיק נוסף שהעסיק עובדת במהלך חופשת הלידה שלה, בניגוד לחוק.
חוק עבודת נשים הוחל על שטחי יהודה ושומרון בשנת 2013. החוק קובע כי נשים המועסקות אצל מעסיקים ישראלים ביהודה ושומרון, תהיינה זכאיות לכל ההגנות הקבועות בחוק עבודת נשים. חוק עבודת נשים בא להבטיח את זכויות הנשים בעבודה. בין היתר, זכויות האישה במהלך תקופת הריון לרבות האיסור על צמצום משרה בתקופה המוגנת. הפרת הוראות החוק מהווים גם עבירה פלילית בגינה ניתן להגיש כתב אישום והמחוקק אף הטיל אחריות גם על נושא משרה.
יפה סולימני, מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה: "על פי חוק עבודת נשים יש לנקוט ברגישות ובשיקול ביחס לעובד או עובדת הנמצאים בטיפולי פוריות או בהריון, בכל הקשור לפיטורים וכן לצמצום בהיקף המשרה או ההכנסה שלהם. מהנתונים שבידינו עולה כי רוב המעסיקים מכירים את החוק ומכבדים אותו, ובמקרים הרלוונטיים פונים למינהל בבקשה לקבלת היתר כנדרש בחוק. עם זאת, נמשיך בפעולותינו למיצוי הדין עם מעסיקים מפרים".
עובדים המעוניינים להתעדכן בנוגע לזכויותיהם על פי חוק במהלך טיפולי פוריות, הריון ולידה וכן מעסיקים, המעוניינים לדעת את חובותיהם כלפי עובדים בסטטוס זה, מוזמנים להתעדכן באפליקציה החינמית שפיתח המשרד בשם "זכותון להריון". פרט להנגשת הוראות חוק עבודת נשים ניתן לפנות דרכה למינהל, בין אם אתה מעסיק הרוצה להגיש בקשה להיתר ובין אם הפרו את זכויותיך כעובד/ת.
עו"ד גלי לוי, התובעת הראשית: "קיימת חשיבות להגנה על עובדות בהיריון שבפועל, ככלל, תתקשינה למצוא חלופות אחרות להעסקה בשוק העבודה לאור מצבן. המחוקק קבע בהיקשר לנסיבות המקרה הנוכחי כי לא ניתן לצמצם במשרה ולא ניתן להפחית בשכר ללא היתר מהשר. יש לקבל על כך היתר כדין מהממונה ללא קשר לעילה לביצוע ההפחתה בהיקף המשרה ו/או ההפחתה בשכר. מעסיקים אינם יכולים לקחת לעצמם חירות להחליט כי בשל העובדה שהצמצום מוצדק לטעמם אין צורך בקבלת היתר. יובהר כי הסנקציה הפלילית לעבירה זו לצד ההרשעה בבית הדין לעבודה הינה קנס פלילי בגובה מקסימלי של 150,600 ש"ח לכל עבירה. כמו כן, מוטלת ברב המקרים בהם מרשיע בית הדין את הנאשמים התחייבות להימנע מביצוע עבירות דומות בסך גובה הקנס המקסימלי".

יום ראשון, 6 במאי 2018

קנס של עשרות אלפי שקלים על העסקת ילדים בניגוד לחוק

בית הדין לעבודה בבאר שבע פסק קנסות של עשרות אלפי שקלים לקבלנים שסיפקו שירותי קטיף לחקלאים, על העסקת ילדים מתחת לגיל 14 ובשעות הלילה.

כתב אישום נגד קבלן שירותי כ"א שהפר זכויות עובדים

בעקבות חקירה של משרד העבודה והרווחה:
כתב אישום נגד קבלן שירותי כח אדם בתחום המנופאות שפעל ללא רישיון והפר זכויות עובדים

כתב אישום נוסף הוגש כנגד החברה שהזמינה מולו עובדים בניגוד לחוק

בעקבות חקירה של מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה, הגיש המשרד  כתב אישום כנגד קבלן שירותי כח אדם, הנאשם במתן שירותי כח אדם וזאת, ללא שהיה בידיו רישיון לעסוק כקבלן כח אדם על פי חוק.

על פי כתב האישום ממאי 2016 ועד פברואר 2017 כולל, סיפק הנאשם עובדים לעבודה בחברות בניה שונות,   בין היתר, לשם ביצוע עבודות הנפה באתרי בניה שונים וזאת, ללא שהיה בידיו רישיון לעסוק כקבלן כח אדם כמתחייב על פי חוק.

בנוסף לכך, כולל כתב האישום הפרות של זכויות עובדים: בניכוי סכומים משכרם של העובדים ללא שהעבירם למי שלו יועדו בתוך 30 יום מהיום שבו רואים את השכר כמולן ואף לא הועבר כל הניכוי, באי – מסירת תלושי שכר לעובדים וכן במסירת תלוש שכר אשר לא כלולים בו הפרטים האמורים על פי חוק; וזאת, בניגוד לחוק הגנת השכר. זו אף זו, הנאשם לא שילם לעובדים דמי פדיון חופשה שנתית בניגוד לחוק חופשה שנתית ולא מסר הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקתם בניגוד לחוק הודעה לעובד. כאמור, העבירות בוצעו כלפי מספר עובדים, לאורך תקופה של חודשים ארוכים תוך שהמעסיק פועל כקבלן כוח אדם ללא רישיון. תיק זה נפתח כחלק ממספר תיקים שניהל האגף לאכיפה פלילית כנגד חברות קבלן שפעלו ללא רישיון וסיפקו עובדים בתחום המנופאות, זאת לאחר שעלה כי הללו פועלות ללא רישיון קבלן כנדרש בחוק וכי חלקן מפרות בנוסף גם את זכויות עובדיהן.

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (1996) קובע כי קבלן כוח אדם או קבלן שירות בתחומי האבטחה והניקיון מחויב בקבלת רישיון ממינהל הסדרה ואכיפה שבמשרד העבודה. קבלת הרישיון מותנית בבדיקת הרקע ואופן ההתנהלות של החברה ומנהליה, ומאפשרת למשרד לפקח על עבודת החברה ובכך להגן על זכויות עובדי הקבלן. החוק קובע עונש פלילי על קבלן שירות המספק שירותים ללא רישיון וכן על מזמין שירות, שהשתמש בשירותיה של חברה העובדת ללא רישיון.

 

מנהלת מינהל הסדרה ואכיפה, הגב' יפה סולימני: "המחוקק הניח כי עובדי הקבלן מגיעים לרוב משכבות האוכלוסייה החלשות ביותר, ולכן יש להגן עליהם. הליך הרישוי מאפשר למינהל לפקח על אופן ההעסקה שלהם ולוודא כי זכויותיהם נשמרות, אך גם למזמין השירות – על אף שאינו המעסיק בפועל – האחריות לשמירת זכויות העובדים. על מזמיני השירות לוודא כי לקבלני כוח האדם איתם הם מתקשרים יש רישיונות כחוק, אחרת גם הם חשופים לכתבי אישום ולקנסות כפי שקובע החוק".

התובעת הראשית, עו"ד גלי לוי: "חשוב שיהיה ברור בשוק העבודה שאחריות פלילית מוטלת בהקשר הנוכחי, לצד הקבלן הלא מורשה, גם על מזמין השירות והוא לא יוצא ידי חובתו בעצם ההתקשרות להוצאת העבודה לעובדי קבלן כוח אדם או התקשרות עם נותן שירות בתחום הניקיון, השמירה והאבטחה. ככל שקיימת התקשרות עם אותו גורם שאינו מורשה כדין ותתגבש תשתית ראייתית לכך – יואשם גם מי שהתקשר עם אותו גורם. הפעילות בתחום הפלילי וסמכויות החקירה במסגרת הפרוצדורה הפלילית מסייעות למשרדנו להגיע לחקר האמת ומאפשרות נקיטת הליכים כנגד גורמים משמעותיים בשוק העבודה שמפרים זכויות עובדים כדוגמת נותני השירות שאינם מורשים כדין וכן מי שמתקשר איתם".