יום שלישי, 5 בינואר 2016

הפרשות לפיצויי פיטורים

כללי

מעסיק יכול להפריש לקופת גמל סכומים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורים לעובד. ההפרשות לפיצויי פיטורים ממומנות על ידי המעסיק בלבד.

שיעור הפרשות המעסיק לפיצויי פיטורים ולהשלמת פיצויי פיטורים

החל משנת 2008, חלה על כלל המעסיקים החובה לבטח את עובדיהם בביטוח פנסיוני.

ההפרשות שעל המעסיק להעביר לביטוח הפנסיוני, כוללות סכום מסוים המהווה "רכיב פיצויי פיטורים". זאת בהתאם ל"צו הרחבה לפנסיה חובה" להוראות.

ההפרשה לפיצויי הפיטורים מחושבת כשיעור משכר העובד והיא ממומנת על ידי המעסיק בלבד.

משיכת פיצויי פיטורים

ההפרשות לפיצויי פיטורים, מצורפים לחיסכון הפנסיוני ומגדילים את קצבת הפרישה (פנסיה), שתשולם לעובד לכשיפרוש מעבודה עקב גילו, בתנאי שהעובד לא משך את הסכום שנצבר בגוף הפנסיוני לטובת פיצויי פיטורים, או חלק ממנו.

קצבת הפרישה החודשית שתשולם לעובד שמשך סכום שנצבר לטובת פיצויי פיטורים, או חלק ממנו, תהיה נמוכה יותר מקצבת הפרישה שלה זכאי מי שלא משך כספים כאמור.

שיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים ו"השלמת פיצויי פיטורים"

לגבי ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים, קיימים שני שיעורים: שיעור בסיסי ושיעור המיועד לכיסוי השלמת פיצויי פיטורים.

  1. השיעור הבסיסי – על המעסיק חלה חובה להפריש לטובת רכיב פיצויי הפיטורים, החל משנת 2014, שיעור של 6% משכר העובד. הסכומים שהופרשו לפיצויי הפיטורים, מהווים מעין מקדמה על חשבון פיצויי הפיטורים שעל המעסיק לשלם לעובד, בעקבות פיטורים או התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים.במקרה שהמעסיק הפריש לטובת רכיב הפיצויים 6% בלבד משכר העובד, הוא עשוי להידרש לשלם לעובד גם "השלמת פיצויי פיטורים". כלומר: סכום השווה להפרש שבין הסכום שנצבר מהפרשות המעסיק לרכיב הפיצויים, לבין מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד. זאת לפי השכר האחרון של העובד, גם ביחס לתקופות בהן שכרו של העובד היה נמוך יותר.
  2. סכום השווה להפרש שבין הסכום שנצבר מהפרשות המעסיק לרכיב הפיצויים, לבין השיעור לכיסוי השלמת פיצויי פיטורים – מעסיק רשאי להפריש לרכיב פיצויי הפיטורים 2.33% נוספים משכר העובד (בסה"כ 8.33%), לכיסוי "השלמת פיצויי פיטורים". זאת בתנאי שההפרשות לגוף הפנסיוני החלו מיד בתחילת עבודתו של העובד אצל המעסיק. במקרה זה ההפרשות לגוף הפנסיוני יבואו במקום מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, והמעסיק לא יידרש לשלם לעובד השלמה של פיצויי פיטורים המגיעים לעובד.

אכיפת ההוראות שבחוקי העבודה

למשרד הכלכלה והתעשייה סמכויות לאכיפה מינהלית ופלילית של הוראות שונות שבחוקי העבודה. בתחום שוויון ההזדמנויות בעבודה ועובדים זרים קיימות גם סמכויות אכיפה אזרחיות.

_______________________________________________________________________________

בקרת שכר מקבוצת "פורמולה מערכות" נוסדה בשנת 2002, החברה מתמחה בבקרת הוצאות השכר והגדלת שורת הרווח.
החברה מעסיקה עובדים עם התמחויות בנושא שכר, עו"ד עם התמחות בדיני עבודה ושכר, רו"ח, חשבי שכר ומחלקת קשרי לקוחות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה