יום שלישי, 5 בינואר 2016

קצובת הבראה (דמי הבראה)

הזכות לקצובת הבראה

ככלל, עובד שהשלים שנת עבודה אצל מעסיק, זכאי לקצובת הבראה.

כך קובע, הסכם קיבוצי כללי בדבר קצובת הבראה החל על מרבית העובדים במגזר הפרט

י.
ההסכם הקיבוצי הכללי לא חל על עובדים הזכאים לקצובת הבראה גבוהה יותר לפי הסכם עבודה אישי או הסכם קיבוצי החל בענף המשק שבו הם מועסקים, כגון: עובדי השירות הציבורי.

חשוב לציין:

הזכות לקצובת הבראה אינה מותנית בכך שהעובד שהה בפועל בבית מלון או בבית הבראה.

חישוב קצובת ההבראה – לפי ההסכם הקיבוצי הכללי

קצובת ההבראה שלה זכאי העובד, מחושבת לפי שני אלה:

1. סכום דמי ההבראה ליום – סכום זה נקבע בהסכם הקיבוצי הכללי והוא מתעדכן, בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן. להלן סכום דמי ההבראה ליום, החל על מרבית העובדים במגזר הפרטי:

  • החל משנת 2014 – 378.00 ש"ח
  • לשנת 2013 – 374.00 ש"ח
  • לשנת 2012 – 371.00 ש"ח
  • לשנת 2011 – 365.00 ש"ח
  • לשנת 2010 – 351.00 ש"ח

2. מספר הימים שעבורם העובד זכאי לדמי הבראה – מחושב בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, כמפורט בטבלה שלהלן:

שנות הוותק במקום העבודהימי דמי הבראה
שנה5
2 – 36
4 – 107
11 – 158
16 – 199
20 שנים ויותר10

 

חשוב לציין:

בחישוב הוותק בעבודה שלפיו מחושבת קצובת ההבראה, מובאת בחשבון גם תקופת חופשת לידה.

קצובת הבראה חלקית – לפי ההסכם הקיבוצי הכללי

מי זכאי לקצובת הבראה חלקית?
  • עובד המועסק במשרה חלקית, זכאי לחלק יחסי של קצובת ההבראה, לפי חלקיות המשרה.
  • עובד שבמהלך שנת העבודה, עבד רק בחלק מהזמן, כגון: עובד ששהה בחלק מהשנה בחופשה ללא תשלום, זכאי בעד אותה שנה לחלק יחסי של קצובת ההבראה לפי החלק היחסי של תקופת העבודה במהלך אותה שנת עבודה.

דוגמא: עובד שהועסק במקום עבודה, בחצי משרה, במשך שנתיים – זכאי לדמי הבראה בעד 5.5 ימים (2.5 ימים עבור שנת העבודה הראשונה ו – 3 ימים עבור שנת העבודה השנייה).

דוגמא: עובד שהועסק במקום עבודה, במשרה מלאה במשך שנתיים ושהה, בשנת העבודה השנייה, בחופשה ללא תשלום במשך 3 חודשים – זכאי לדמי הבראה בעד 9.5 ימים (5 ימים עבור שנת העבודה הראשונה ו – 4.5 ימים עבור תשעת חודשי העבודה שבשנת העבודה השנייה).

חשוב לציין:
עובד שהועסק במקום עבודה, באמצעות קבלן כח אדם, וממשיך לעבוד אצל אותו מעסיק בפועל, גם לאחר שחדל להיות מועסק על ידי אותו קבלן כח אדם, זכאי לקצובת הבראה בהתאם לוותק העבודה אצל המעסיק בפועל.

תשלום קצובת הבראה לאחר סיום יחסי עבודה

עובד שלא שולמה לו קצובת הבראה, או חלק ממנה, במהלך עבודתו, זכאי לקבלה, גם לאחר שחדל לעבוד אצל המעסיק. ואולם במקרה זה העובד זכאי לקצובת הבראה רק עבור תקופה של עד השנתיים שקדמו לסיום העבודה.
עובד שפוטר או התפטר, לאחר שמלאה שנה לעבודתו בפועל, זכאי לקצובת הבראה, גם אם ההודעה המוקדמת לפיטורים או להתפטרות נמסרה לפני שהשלים שנת עבודה מלאה.
עם זאת, העובד לא יהיה זכאי לקצובת הבראה, אם המעסיק ויתר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולפיכך, העובד לא השלים שנת עבודה מלאה.

קצובת הבראה מוגדלת בענפי משק מסוימים

מי זכאי לקצובת הבראה מוגדלת?
לקצובת הבראה מוגדלת, זכאים עובדים המועסקים בענפי משק מסוימים, כגון: עובדי השירות הציבורי, מלצרים ועובדי אולמות וגני אירועים, או עובדים המועסקים בענפי השמירה, והאבטחה. כך נקבע בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.

להלן דוגמאות לקצובת הבראה החלה על עובדים בענפי משק מסוימים:

ענף במשק

ימי דמי הבראה

סכום דמי הבראה ליום

להסכם הקיבוצי/צו ההרחבה/ חקיקה

אולמות וגני אירועים

5 ימים – בשנה הראשונה

7 ימים – מהשנה השנייה עד החמישית

10 ימים – החל מהשנה השישית

378 ₪ החל משנת 2014

שמירה ואבטחה

7 ימים – בשלוש השנים הראשונות

9 ימים – מהשנה הרביעית עד העשירית

10 ימים – מהשנה האחת עשרה עד החמש עשרה

11 ימים – מהשנה השש עשרה עד תשע עשרה

12 ימים – מהשנה העש

רים עד העשרים ואחת

13 ימים – מהשנה העשרים וחמש

427 ₪ החל מ 1.10.2014

ניקיון ואחזקה

7 ימים – בשלוש השנים הראשונות

9 ימים – מהשנה הרביעית עד העשירית

10 ימים – מהשנה האחת עשרה עד החמש עשרה

11 ימים – מהשנה השש עשרה עד השנה התשע עשרה

12 ימים – מהשנה העשרים עד

העשרים וארבע

13 ימים – מהשנה העשרים וחמש

423 ₪ מיום 1.7.2014

מועד תשלום קצובת הבראה

קצובת ההבראה משולמת בדרך כלל אחת לשנה, בחודשי הקיץ, אך ניתן גם לשלמה בשיעורים, עם תשלום השכר החודשי במהלך השנה, אם כך נקבע בהסכם העבודה שבין המעסיק והעובד.
על המעסיק לציין בתלוש השכר, את הסכום ששולם לעובד כקצובת ההבראה בין אם הקצובה משולמת כסכום שנתי כולל או בנוסף לשכר החודשי במהלך השנה.
מעסיק רשאי לשלם את קצובת ההבראה, בדרך של מימון נופש לעובד ואולם זאת רק בתנאי שהמעסיק הודיע על כך מראש לעובד והעובד הסכים לכך. במקרה זה, אם עלות הנופש, שמומן על ידי המעסיק, נמוכה מגובה קצובת ההבראה שהעובד זכאי לה, על המעסיק לשלם לעובד את ההפרש.

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה