יום שלישי, 5 בינואר 2016

איסור פיטורים והגבלות לעניין פיטורים

כללי

קיימות הוראות הקובעות כי בנסיבות מסוימות אסור לפטר עובד/ת, או הקובעות הגבלות לעניין פיטורים. הוראות אלה מעוגנות בחקיקה, בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה ולעיתים גם בהסכם העבודה שבין העובד ומעסיקו.
איסור הפליה
מעסיק אינו רשאי להפלות בין עובדיו, לרבות בקשר לפיטורים, בין היתר מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, היריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, הורות גיל, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, מוגבלות, השקפה, השתייכות למפלגה, או קריאה לשירות מילואים, שירות צפוי במילואים, תדירותו או משכו.
עובד שהוא אדם עם מוגבלות – חל איסור לפטר עובד רק משום שהוא אדם עם מוגבלות כמו כן אין לפטר עובד בשל כך שהוא מטפל בבן משפחה שהוא אדם עם מוגבלות.
תקופת דמי מחלה
מעסיק אינו רשאי לפטר עובד במהלך התקופה שבעדה זכאי העובד לדמי מחלה, אלא אם מתקיימים תנאים מסוימים, כגון: בנסיבות בהן נתנה הודעת פיטורים לפני תקופת דמי המחלה.
טיפולי פוריות הפריה, היריון ולידה
חוק עבודת נשים אוסר על פיטורי עובדים, בתקופות שונות הקשורות בטיפולי פוריות, היריון, ולידה, אלא אם ניתן לפיטורים היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה.
בנוסף לכך חל איסור לפטר עובד/ת בתקופת חופשת לידה וכן איסור לפטר עובדת הנעדרת מעבודתה, במהלך 6 חודשים לאחר תום חופשת הלידה, בשל מצב רפואי הקשור בלידה. הפיטורים בתקופות אלה אסורים, בכל מקרה, ומשרד הכלכלה והתעשייה אינו מוסמך להתיר אותם.
היעדרות בתקופת השהות במקלט לנשים מוכות
על מעסיק המבקש לפטר עובדת בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים מוכות, לקבל היתר לפיטורים ממשרד הכלכלה והתעשייה.
שירות מילואים
אין לפטר עובד במהלך שירות מילואים ובמשך 30 הימים שלאחר שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה.
בנוסף לכך, אין לפטר עובד בשל שירות במילואים, קריאה לשירות מילואים, או שירות צפוי במילואים, לרבות בשל תדירות השירות במילואים או משכו.
היעדרות מעבודה עקב מצב חירום
עובד שנעדר מעבודתו עקב הוראות שניתנו במצב חירום, מוגן מפני מפיטורים במקרים הבאים:
1. העובד נעדר מעבודתו בשל הוראות של נציג הג"א שניתנו לפי חוק ההתגוננות האזרחית או בעת הכרזה על  מצב מיוחד בעורף.
2. העובד הוא הורה לילד עד גיל 14 או הורה לילד עם מוגבלות עד גיל 21 , והוא נעדר מעבודתו בנסיבות בהן מוסד החינוך שבו לומר הילד נסגר, או שעליו לשהות עם הילד במוסד, בשל הוראה של צה"ל או הג"א, שניתנה בשעת
התקפה או בעת מצב מיוחד בעורף, אם מתקיים אחד התנאים הבאים:
  • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
  • בן זוגו של העובד לא נעדר מעבודתו, באותו זמן.
  • בן זוגו של העובד לא יכול להשגיח על הילד.
  • במקום העבודה של העובד או של בן זוגו, לא נמצא סידור הולם להשגחה על הילד.
עובד שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד עובד של מעסיקו
חל איסור לפטר עובד בשל כך שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד עובד של אותו מעסיק, או בשל כך שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור.
הצבעה בבחירות לכנסת
אין לפטר עובד, בשל כך שהצביע או לא הצביע בעד רשימה מסוימת בבחירות לכנסת ואין לפטר עובד, או לאיים בפיטוריו, על מנת שיצביע או לא יצביע בבחירות לכנסת, או בעד רשימה מסוימת, או בשל מעורבותו או העדר מעורבותו בתעמולת בחירות.
מעסיק שפיטר או איים על עובד בפיטורים, בנסיבות אלה, צפוי לעונש מאסר או קנס כספי.
הצבעה בבחירות לרשות מקומית
אין לפטר עובד, בשל כך שהצביע או לא הצביע בעד רשימה מסוימת בבחירות לרשות מקומית ואין לפטר עובד, או לאיים בפיטוריו, על מנת שיצביע או לא יצביע בבחירות לרשות מקומית, או בעד רשימה מסוימת, או בשל מעורבותו או העדר מעורבותו בתעמולת בחירות.
מעסיק שפיטר או איים על עובד בפיטורים, בנסיבות אלה, צפוי לעונש מאס או קנס כספי.

איסורים והגבלות לפי הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

קיימים הסכמים קיבוציים הכוללים הגנות מפני פיטורים, כגון: סמכות לוועד עובדים להתערב בהליך הפיטורים ולהשפיע עליו, חובה להתייעץ בוועד העובדים לפני נקיטה בהליך פיטורים, או חובה לפנות להליך ליישוב חילוקי דעות, כגון ועדה פריטטית או הליך בוררות.

הגנות אלה עשויות להופיע בהסכם קיבוצי או צו הרחבה החל על ענף מסוים במשק וכן בהסכם קיבוצי החל על מקום עבודה מסוים.

חשוב לציין:
לפי הפסיקה, כאשר מדובר ב"פיטורי צמצום" במקום עבודה מאורגן, חלה חובה להתייעץ עם נציגות העובדים, אף אם חובה זו לא מעוגנת בהסכם הקיבוצי.

הגבלות לפי הסכם העבודה

קיימים מקרים בהם קיימות הוראות המתייחסות לפיטורי העובד גם בהסכם העבודה, כגון: הוראה הקובעת שהעובד לא יפוטר אלא לאחר תקופת העסקה מסוימת, התניית הפיטורים בתקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק, או חובה לפנות לבוררות לפני נקיטה בהליך פיטורים.

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה